Loga UE

/ Zakres robót

 • Budowa jednego węzła drogowego pn. „Węzeł Dłużniewo”,

 • Wykonanie dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) III pn. „Dłużniewo” w km 63+485 oraz „Ćwiklinek” w km 66+260, w tym wykonanie robót ziemnych, odwodnienia i doprowadzenia infrastruktury technicznej,

 • Budowa i przebudowa dróg poprzecznych krzyżujących się z przedmiotowym odcinkiem S7,

 • Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej, drogi zbiorcze, serwisowe i dojazdowe,

 • Budowa obiektów mostowych nad i w ciągu drogi S7,

 • Dostosowanie istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 7 do przyszłej funkcji i klasy drogi,

 • Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego, w tym między innymi budowę bezkolizyjnych przejść dla ruchu pieszego i rowerowego pod/nad drogą ekspresową,

 • Budowa oświetlenia drogowego,

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej,

 • Budowa przejazdów awaryjnych na drodze ekspresowej,

 • Budowa odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich, w tym m.in.: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej,

 • Wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

 • Budowa przepustów drogowych, w tym zintegrowanych z przejściami dla małych zwierząt lub płazów,

 • Wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak np.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe,

 • Realizacja urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa, izolacyjna i dogęszczająca, przejścia dla zwierząt, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne,

 • Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego niezbędną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

 • Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo