Loga UE

/ Zakres robót

 • Budowa jednego węzła drogowego pn. „Węzeł Dłużniewo”,

 • Wykonanie dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) III pn. „Dłużniewo” w km 63+485 oraz „Ćwiklinek” w km 66+260, w tym wykonanie robót ziemnych, odwodnienia i doprowadzenia infrastruktury technicznej,

 • Budowa i przebudowa dróg poprzecznych krzyżujących się z przedmiotowym odcinkiem S7,

 • Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej, drogi zbiorcze, serwisowe i dojazdowe,

 • Budowa obiektów mostowych nad i w ciągu drogi S7,

 • Dostosowanie istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 7 do przyszłej funkcji i klasy drogi,

 • Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego, w tym między innymi budowę bezkolizyjnych przejść dla ruchu pieszego i rowerowego pod/nad drogą ekspresową,

 • Budowa oświetlenia drogowego,

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej,

 • Budowa przejazdów awaryjnych na drodze ekspresowej,

 • Budowa odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich, w tym m.in.: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej,

 • Wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

 • Budowa przepustów drogowych, w tym zintegrowanych z przejściami dla małych zwierząt lub płazów,

 • Wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak np.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe,

 • Realizacja urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa, izolacyjna i dogęszczająca, przejścia dla zwierząt, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne,

 • Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego niezbędną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

 • Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy

 

 

Projekty zagospodarowania terenu:

 

km 60+100-61+700

km 58+800-60+100

km 59+400-59+500

km 59+500-59+500

km 57+461-58+800

km 70+400-71+213

km 71+200-71+213

km 71+400-71+400

km 69+200-70+400

km 69+700-70+000

km 68+200-69+300

km 68+600-68+800

km 67+900-68+100

km 67+100-68+300

km 67+100-68+100

km 66+900-67+100

km 65+500-66+800

km 66+050-66+150

km 65+900-66+500

km 63+900-65+500

km 64+700-64+900

km 65+100-65+300

km 62+200-63+390

km 63+700-63+900

km 63+000-63+600

km 62+550-62+600

km 61+800-62+300

km 60+800-60+900

km 60+200-60+400

 

 

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo