Loga UE

/ Opis kontraktu

Realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) –Płońsk (S10) odc. Pieńki – Płońsk” obejmuje swym zakresem zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi ekspresowej S7 na odcinku Pieńki –Płońsk, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego drogi ekspresowej S7 Pieńki –Płońsk na odcinku od km około 57+461,63 do około 71+213,82 (kilometraż projektowany). Długość odcinka do zaprojektowania i wybudowania wynosi 13.752 km. Początek projektowanego odcinka S7 zlokalizowany jest w km 281+858 istniejącej drogi krajowej nr 7 (DK7), a koniec w km 295+713, co odpowiada zakresowi drogi na odcinku od km 59+000, do 72+750 wg Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ).

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie płońskim – gmina Baboszewo, gmina Płońsk, miasto Płońsk. Początek odcinka łączy się z sąsiednim odcinkiem S7 tj. Strzegowo-Pieńki, natomiast koniec dowiązuje się do początku obwodnicy Płońska i będzie realizowany w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7.

Spodziewane efekty:

1) Wzmocnienie połączeń sieciowych. 

Budowa drogi S7 pozwoli na poprawę podstawowego dla regionu mazowieckiego połączenia komunikacyjnego ze stolicą kraju, oraz poprzez inne drogi wysokiej klasy (autostrady i drogi ekspresowe) - z pozostałymi ośrodkami w kraju i sąsiednich państwach.

2) Poprawa spójności sieci drogowej kraju oraz jakości sieci dróg międzynarodowych. 

Droga S7 jest podstawowym elementem sieci transportowej kraju. Jest również zaliczona do sieci dróg międzynarodowych jako droga E-77.

3) Uzyskanie korzyści społeczno-ekonomicznych.

Otwarcie komunikacyjne regionu uzyskane dzięki budowie tej drogi spowoduje zwiększenie jego dostępności i atrakcyjności, co wiąże się bezpośrednio ze zwiększeniem również innych korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających m.in.: 
- ze wzrostu gospodarczego na skutek wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów łatwiej dostępnych komunikacyjnie i spowodowanego tym wzrostu zatrudnienia,
- wzrostu handlu międzynarodowego poprzez poprawę dostępności do przejść granicznych.

4) Rozwój mobilności społecznej. 

Wspomniane wyżej otwarcie komunikacyjne regionu zdecydowanie korzystnie wpłynie na rozwój mobilności społecznej.

5) Bezpieczeństwo transportu.

Dzięki bardzo dobrym cechom eksploatacyjnym, rozdzieleniu kolizyjnych rodzajów ruchu na drodze, zapewni ona, m.in.:
- duże bezpieczeństwo i komfort w ruchu pojazdów, 
- usprawnienie przejazdu i zwiększenie przepustowości oraz wynikające z tego oszczędności czasu użytkowników,
- polepszenie warunków życia mieszkańców miejscowości przez które przebiega droga, 
- redukcję liczby wypadków, 
- oszczędności wynikające z redukcji toksycznych składników spalin.

Parametry drogi:

  • Budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S7 (klasa techniczna S) dług. około 13,8 km,

  • Przekrój dwujezdniowy - 2x2x3,5 m (docelowo 2x3),

  • Obciążenie - 115kN/oś,

  • Kategoria ruchu - KR7,

  • Prędkość projektowa - 100km/h,

  • Szerokość jezdni - 2x3,50m,

  • Pas rozdziału o szerokości - 12,m,

  • Obustronny pas awaryjny o szerokości - 2,5m.

Orientacja drogi

Schemat przebiegu drogi 

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo